logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Aktivity - > Studijní cesta do Dánska - > Dánská asociace nevidomých

Dánská asociace nevidomých

Sídlo Dánské asociace nevidomých v Kodani Dánská asociace nevidomých byla založena v roce 1911 a má 12 tisíc členů. Jen asi 2500 členů je v produktivním věku, zbytek (až 70%) členů je starší 70 let. Asi 1200 členů každoročně přibývá, ale také vzhledem v věkové skladbě ubývá. Tomuto obrovskému počtu členů i každoročnímu přírůstku Dánská asociace nevidomých vděčí velmi dobré spolupráci s očními lékaři, kteří sami svým pacientům doporučují členství v této organizaci. Tomuto věkovému složení je přizpůsobena činnost spolků a jejich služby a aktivity. Podmínkou členství je vízus 6/60 a horší. Dánská asociace nevidomých je tvořena 23 oblastními spolky. Jen na území Kodaně jich působí 7. Tyto spolky kromě dalších funkcionářů si jedenkrát ročně volí předsedu, který je z titulu své funkce členem jejich národní rady. Protože samosprávných okresů v Dánsku je 14 a je potřeba s těmito okresy udržovat kontakt, má Dánská asociace nevidomých pro každý takový správní okres speciálního konzultanta. Mzdové náklady na tyto konzultanty dříve hradilo jejich ministerstvo sociálních věcí a nyní financování jejich mezd přechází na okresy a právě v současné době nevidomí v Dánsku bojují nejen o to, aby tato podpora okresů brzy neskončila, ale také o to, aby tuto práci mohli nadále vykonávat osoby se zrakovým handicapem. V Dánsku dnes takto působí 11 konzultantů specialistů. Tito pracovníci jsou prvními kontaktními osobami a stanovují, jak bude novému zrakově postiženému, na kterého byli upozorněni, pomoženo: zda se jedná o seniora, kterému pomůže oblastní spolek nebo zda se jedná o klienta v produktivním věku, kterému činnost spolku nemusí dostačovat. Doporučují také nejzákladnější pomůcky, třeba kazetové magnetofony či diktafony nebo slepecké psací stroje, ale ne optoelektronické pomůcky nebo počítače. Kvůli nim musí klient do regionálního rehabilitačního centra. Konzultanti zajišťují pomoc např. s formalitami na úřadech nebo s vyřízením důchodu či pečovatelské služby. Každý takový konzultant specialista spolupracuje v daném regionu s několika sociálními pracovníky, kteří pracují v rozsahu jednoho dne v týdnu a jsou odměňováni Dánskou asociací nevidomých. Sociální pracovník dokončuje dílčí služby, které konzultant specialista již nestíhá poskytnout. Těchto sociálních pracovníků v Dánsku pracuje asi 50. V Arhusu, kde jsme byli na návštěvě, pracuje na místě tohoto konzultanta specialisty nevidomý právník Jorgen Back a má k dispozici 4 sociální pracovníky.

Je zajímavé, že nevidomí v Dánsku neorganizují celostátní shromáždění. Národní rada, složena z předsedů oněch 23 oblastních spolků nevidomých, se schází čtyřikrát do roka a volí si svůj čtyřčlenný výkonný výbor. Členové tohoto výkonného výboru mají na starosti určité okruhy problematiky podobně jako u nás v SONS. K výkonu některých dílčích činností si Dánská asociace zaměstnává další pracovníky a to i z řad zrakově postižených. My jsme se setkali s vedoucím zahraničního oddělení, s Johnen Heilbrunnem, který celý náš program pobytu v Dánsku připravil.

Návštěva v Dánské asociaci nevidomých byla velmi příjemná, přijali nás členové výkonného výboru národní rady a vedoucí zahraničního odboru. Velmi podrobně nám popsali situaci nevidomých v Dánsku a v mnoha směrech jim máme co závidět. Nejsou tolik závislí na státních orgánech jako u nás. Rehabilitace zrakově postižených a provozy zařízení jsou buď státní nebo jsou finančně kryty regionálními samosprávnými orgány.

Dánská asociace nevidomých má peníze z členských příspěvků, z darů, od sponzorů a z dědictví. Dědictví jim přináší do rozpočtu 5 až 25 miliónů dánských korun. Jejich pravidelným zdrojem je loterie, která přináší do rozpočtu ročně asi 4 miliony korun, které dánské úřady tím, že loterii povolili, považují za svoji dotaci. Peníze také investují do fondů. Podle velikosti členské základny se část peněz přerozděluje mezi oblastní odbočky. Mezi zajímavé aktivity Dánské asociace nevidomých patří celoroční kampaň zaměřená na sponzory a dárce, která vynese každoročně až 1 milion korun. Celkový příjem se pohybuje mezi 30 až 40 miliony dánských korun.

Centrála Dánské asociace nevidomých zaměstnává asi 30 až 40 zaměstnanců.

Prezident Dánské asociace nevidomých se jmenuje Paul Lüneborg, jako člen výkonného výboru národní rady Dánské asociace nevidomých má na starosti sociální otázky, zaměstnanost, oftalmologii a reprezentaci. Viceprezident Kurt Nielsen má na starosti vzdělávání, kulturu, knihovnu, sport, organizace setkávání s jinými postiženými, Rehabilitační a rekreační středisko ve Fredericii (viz. níže), vodící psi. Vodící psi jsou financováni z místních úřadů, výcvik probíhá u vybraných 13 cvičitelů, obdobnou školu jako máme my, v Dánsku nemají. V Dánsku se ročně vycvičí asi 30 psů, výcvik trvá 5 měsíců, vybírají se až mladí psi pro výcvik v třítýdenním testovacím programu. Žadatel musí splňovat 3 podmínky. Jeho zraková vada neumožňuje se samostatně pohybovat, je proškolen v mobilitě, má schopnost se o psa postarat. Vodící psy musí být majitelem pojištěni, platí stravu a dostávají příspěvky na veterináře. Else Nielsen, člen výkonného výboru má na starosti technické pomůcky, PC, odstraňování bariér, je členem Dánského svazu všech zdravotně postižených. Co se týká bariér, jsme asi opravdu nejlepší v Evropě, i zde jsme se to dozvěděli. Avšak důvodem je lepší finanční zajištěnost nevidomých lidí, kteří si více mohou dovolit jezdit třeba taxíky. Jestliže tedy není kladen důraz na zpřístupnění ulic ve městech, mají ve většině zařízení pro nevidomé mnoho orientačních pomůcek. Paní Susanne Tarp, členka výkonného výboru je odpovědná za finance a má na starosti administrativu provozovaných domovů a centra. Jako jediná není zcela nevidomá.

Dánská asociace nevidomých vydává časopisy pro své členy (jednou za 14 dní), a také veřejnost - parlament, ministerstva, města, vydavatelství, média (6x do roka v nákladu 8 tisíc).

Dánská asociace nevidomých vlastní domy v Kodani a pronajímá je svým členům, dokud si nezískají své bydlení. Prodejnu kompenzačních pomůcek mají v Dánsku jen jednu, je umístěna v Institutu pro nevidomé v Kodani.

Předchozí strana  Úvodní strana  Další strana


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15